Błąd organizacyjny

Dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia za błąd organizacyjny.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse pacjenta w nierównej walce ze szpitalem, lekarzem czy ubezpieczycielem. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń za błąd medyczny (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).


 

Błąd organizacyjny podmiotu leczniczego polega na niewłaściwej jego organizacji oraz niewłaściwej organizacji pracy personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki).

Przejawem błędu organizacyjnego są niewłaściwe decyzje dyrektorów szpitali, ordynatorów, kierowników klinik, szefów zespołów operacyjnych, pielęgniarek oddziałowych.

Przykładami błędu organizacyjnego są m.in.: za mała liczba lekarzy, używanie niesprawnego sprzętu.

Błąd organizacyjny może zostać popełniony przez osobę, która pełni funkcje kierownicze i nadzorcze.


Błąd organizacyjny

Błąd organizacyjny

Zasady przyjmowania wniosków

Złożyłeś już reklamację bezpośrednio do podmiotu rynku finansowego? Została ona odrzucona? Zobacz jak Rzecznik Finansowy może Ci pomóc w ramach postępowania interwencyjnego lub polubownego. Czym różnią się te tryby działania pokazuje schemat.

Chcę złożyć bezpłatny wniosek o przeprowadzenie interwencji przez Rzecznika Finansowego

Chcę złożyć wniosek (wymaga opłaty) o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym

Mój spór jest rozstrzygany przez sąd i chcę złożyć wniosek o tzw. istotny pogląd

Dochodzenie odszkodowań ubezpieczenie grupowe, pracownicze, umowa ubezpieczenia, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, zakład ubezpieczeń, odszkodowanie za zgon ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego, uposażony, świadczenie, odmowa wypłaty odszkodowania

1 / 1