Błąd techniczny

Dochodzenie odszkodowania/zadośćuczynienia za błąd techniczny

Kancelaria powstała by wyrównać szanse, pacjenta w nierównej walce
ze szpitalem, lekarzem czy ubezpieczycielem. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń odszkodowawczych
z umów ubezpieczenia a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń za błędy lekarskie (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

Błąd techniczny polega na niewłaściwym (pod względem technicznym) wykonaniu badania diagnostycznego lub zabiegu.

Błąd techniczny może powstać na każdym etapie leczenia (błąd diagnostyczny czy terapeutyczny).

Przykładami błędu technicznego są m.in.: pozostawienie ciał obcych
w organizmie, podanie pacjentowi w trakcie zabiegu, krwi niezgodnej grupowo.

Błąd techniczny może zostać popełniony przez każdego pracownika opieki zdrowotnej, np operatora urządzeń diagnostycznych, pielęgniarkę, lekarza.

Błąd techniczny

Zasady przyjmowania wniosków

Złożyłeś już reklamację bezpośrednio do podmiotu rynku finansowego? Została ona odrzucona? Zobacz jak Rzecznik Finansowy może Ci pomóc w ramach postępowania interwencyjnego lub polubownego. Czym różnią się te tryby działania pokazuje schemat.

Chcę złożyć bezpłatny wniosek o przeprowadzenie interwencji przez Rzecznika Finansowego

Chcę złożyć wniosek (wymaga opłaty) o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym

Mój spór jest rozstrzygany przez sąd i chcę złożyć wniosek o tzw. istotny pogląd

Dochodzenie odszkodowań ubezpieczenie grupowe, pracownicze, umowa ubezpieczenia, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, zakład ubezpieczeń, odszkodowanie za zgon ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego, uposażony, świadczenie, odmowa wypłaty odszkodowania

1 / 1