Błąd terapeutyczny

Dochodzenie odszkodowania/zadośćuczynienia za błąd terapeutyczny.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse, pacjenta w nierównej walce ze szpitalem, lekarzem czy ubezpieczycielem. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń odszkodowawczych
z umów ubezpieczenia  a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie) za błędy lekarskie.

Błąd terapeutyczny ma miejsce w drugim etapie leczenia tj. po tym gdy postawiono określone rozpoznanie choroby i nastąpił proces leczniczy (terapeutyczny), zmierzający do wyleczenia choroby i wyeliminowania rozstroju zdrowia.

Błąd terapeutyczny/błąd w leczeniu polega na zastosowaniu niewłaściwej metody lub sposobu leczenia lub na zaordynowaniu niewłaściwego leku.

Błąd terapeutyczny może być spowodowany błędem diagnostycznym, stanowić konsekwencję nieprawidłowego rozpoznania. Błąd terapeutyczny może powstać także pomimo, że diagnoza choroby postawiona została poprawnie, ale błąd ten polega na tym, że zastosowano niewłaściwą metodę oraz dalsze postępowanie lecznicze.

Przykładami błędu terapeutycznego są m.in. przepisanie niewłaściwego leku, nieskierowanie do szpitala, niewłaściwe przeprowadzenie operacji (częste błędy terapeutyczne).

 

Błąd terapeutyczny

Zasady przyjmowania wniosków

Złożyłeś już reklamację bezpośrednio do podmiotu rynku finansowego? Została ona odrzucona? Zobacz jak Rzecznik Finansowy może Ci pomóc w ramach postępowania interwencyjnego lub polubownego. Czym różnią się te tryby działania pokazuje schemat.

Chcę złożyć bezpłatny wniosek o przeprowadzenie interwencji przez Rzecznika Finansowego

Chcę złożyć wniosek (wymaga opłaty) o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym

Mój spór jest rozstrzygany przez sąd i chcę złożyć wniosek o tzw. istotny pogląd

Dochodzenie odszkodowań ubezpieczenie grupowe, pracownicze, umowa ubezpieczenia, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, zakład ubezpieczeń, odszkodowanie za zgon ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego, uposażony, świadczenie, odmowa wypłaty odszkodowania

1 / 1