Dochodzenie odszkodowań - błąd medyczny

Dochodzenie odszkodowań - błąd lekarski, odszkodowanie - błąd medyczny, odszkodowanie - błąd diagnostyczny , błąd terapeutyczny , odszkodowanie za zakażenie szpitalne, odszkodowanie od szpitala, odszkodowanie od lekarza

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta, pacjenta i pracownika w nierównej walce z ubezpieczycielem, szpitalem. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia  a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

Pacjent ma prawo dochodzić wszelkich roszczeń za doznany podczas leczena uszczerbek (szkoda, ból, krzywda).
Za błąd medyczny (w sztuce lekarskiej) lekarz może ponieść odpowiedzialność cywilną, karną i dyscyplinarną.

Zasady przyjmowania wniosków

Złożyłeś już reklamację bezpośrednio do podmiotu rynku finansowego? Została ona odrzucona? Zobacz jak Rzecznik Finansowy może Ci pomóc w ramach postępowania interwencyjnego lub polubownego. Czym różnią się te tryby działania pokazuje schemat.

Chcę złożyć bezpłatny wniosek o przeprowadzenie interwencji przez Rzecznika Finansowego

Chcę złożyć wniosek (wymaga opłaty) o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym

Mój spór jest rozstrzygany przez sąd i chcę złożyć wniosek o tzw. istotny pogląd

Dochodzenie odszkodowań ubezpieczenie grupowe, pracownicze, umowa ubezpieczenia, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, zakład ubezpieczeń, odszkodowanie za zgon ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego, uposażony, świadczenie, odmowa wypłaty odszkodowania

1 / 1