Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Dochodzenie odszkodowań – grupowe ubezpieczenie na życie (pracownicze)

Grupowe ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia z grupowe ubezpieczenie na życie? powołuje się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia swojej odpowiedzialności, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu, przedawnienie, inne? Używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz? Nie musisz – zadzwoń.

Zajmujemy się najbardziej wymagającymi i skomplikowanymi sprawami, które wymagają szczególnego podejścia i zaawansowanej wiedzy.

Zapewniamy analizę i wybór najtańszego sposobu dochodzenia odszkodowań. Dochodzenie roszczeń jest zawsze dostosowane do oczekiwań i możliwości finansowych klienta. Szybkie i polubowne zakończenie sprawy, bez angażowania sądu jest dla nas priorytetem, dlatego całą uwagę skupiamy na postępowaniu przedsądowym (reklamacyjne, polubowne). Kierowanie sprawy na drogę sądową jest ostatecznością.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta (ubezpieczony, uposażony, uprawniony) w nierównej walce z odmawiającą wypłaty świadczenia, instytucją finansową (ubezpieczyciel, bank). Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów Grupowego ubezpieczenie na życie (pracownicze) oraz ubezpieczeń indywidualnych (7 lat w dwóch największych zakładach ubezpieczeń), a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

DARMOWA ANALIZA SPRAWY

OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

Opisz swój problem w mailu – odpiszemy

Specjalizacja kancelarii to m.in dochodzenie odszkodowań z ubezpieczeń grupowych, pracowniczych (umowa ubezpieczenia), reklamacje (odwołanie od decyzji ubezpieczyciela), odszkodowania za zgon (śmierć) ubezpieczonego, dochodzenie roszczeń na rzecz uprawnionych (uposażony, spadkobierca).

Pomagamy uzyskać świadczenie w razie odmowy wypłaty odszkodowania.

Pacta sunt servanda (łac.umów należy dotrzymywać) – zasada wyrażająca się w tym, że podmiot, który zawarł umowę, musi się z niej wywiązać.

Zapewniamy profesjonalną reprezentację w dochodzeniu roszczeń na rzecz uprawnionych (ubezpieczonych, uposażonych) z umowy ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenie (pracownicze)
na życie

Ubezpieczenie grupowe to umowa zawierana pomiędzy pracodawcą (ubezpieczający) a ubezpieczycielem na rzecz pracownika.

Pracownik przystępując do ubezpieczenia składa oświadzcenie, że zapoznał się z treścią umowy oraz OWU (ogólne warunki do umowy ubezpieczenia) I tu pojawiają się problemy – zdecydowana większość osób nie czyta OWU a ubezpieczyciel to wykorzystuje. OWU to integralna część umowy ubezpieczenia, jednak ich interpretacja nie zawsze musi być taka jaką przedstawia ubezpieczyciel.

Zakład ubezpieczeń zawiera w stosowanych przez siebie OWU informacje dotyczące ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia.

Umowy dodatkowe do ubezpieczenia grupowego

Ubezpieczenia dodatkowe dotyczą pracowników oraz osób im najbliższych. Rozszerzają ochronę ubezpieczeniową

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela może zostać rozszeżony przez zawarcie dodatkowych umów. Umowy te mogą przewidywać dodatkowe świadczenia w przypadku:

– śmierci ubezpieczonego w szczególnych okolicznościach (nieszczęśliwy wypadek)
– śmierć rodzica
– śmierć małżonka
– urodzenie dziecka
– choroba
– operacja
– trwały uszczerbek na zdrowiu (TU)
– inne

Ubezpieczony

Ubezpieczony, często taki który od lat opłaca składki ubezpieczeniowe, zgłaszając się do ubezpieczyciela, dowiaduje się, że z jakichś powodów, świadczenie mu się nie należy. Dochodząc swoich praw staje naprzeciw firmy, która dysponując środkami oraz szeregiem ekspertów ubezpieczeniowych, zasypuje go argumentacją prawniczą w oparciu o niezrozumiałe OWU (ogólne warunki do umowy ubezpieczenia) uchylając się tym samym od odpowiedzialności. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń z umów ubezpieczenia w tym przed sądem I i II instancji, posiadając gruntowną wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych oraz doskonałej znajomości powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń i szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej – profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenia, odszkodowania, zadośćuczynienia). Mając na uwadze fakt, że nie każdy musi być specjalistą w prawie ubezpieczeń, a wypadki losowe utrudniają samodzielne działanie, pomagamy pokrzywdzonym, reprezentując ich przed instytucjami finansowymi, organami administarcji publicznej i sądami. Interpretujemy prawo, sporządzamy reklamację, wzywamy do próby ugodowej a w razie konieczności wytaczamy powództwa przed Sądy Powszechne.

Dochodzenie odszkodowań, ubezpieczenie grupowe, pracownicze, umowa ubezpieczenia, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, zakład ubezpieczeń, odszkodowanie za zgon ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego, uposażony, świadczenie, odmowa wypłaty odszkodowania.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach i obowiązującym prawie.