Poważne zachorowanie/ciężka choroba

Jeśli ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) odmawia wypłaty świadczenia za wystąpienie poważnego zachorowania/ciężkiej choroby, powołując się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia swojej odpowiedzialności, choroby sprzed początku odpowiedzialności, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu, przedawnienie, tudzież inne wyłączenia swojej odpowiedzialności, używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz - zadzwoń/napisz. 

Zapewniamy analizę i wybór najtańszego sposobu dochodzenia odszkodowań. Dochodzenie roszczeń jest zawsze dostosowane do oczekiwań i możliwości finansowych klienta. Szybkie i polubowne zakończenie sprawy bez angażowania sądu jest dla nas priorytetem dlatego całą uwagę skupiamy na  postępowaniu przedsądowym (reklamacyjne, polubowne).  Kierowanie sprawy na drogę sądową jest ostatecznością.
 

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta, pacjenta i pracownika w nierównej walce
z ubezpieczycielem 
(zakłade ubezpieczeń), szpitalem czy pracodawcą. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia  a także na zdobytej wiedzy ( 7 lat w dwóch największych zakładach ubezpieczeń) , profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

Specjalizacja kancelarii to dochodzenie od ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń) świadczeń należnych osobom, pokrzywdzonym odmowną decyzją ubezpieczyciela. 

Przedmiotem ubezpieczenia może być życie ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia może obejmować wystąpienie poważnego zachorowania/ciężkiej choroby w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela (zakładu ubezpieczeń). W przypadku wystąpienia poważnego zachorowania/ciężkiej choroby, ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) powinien wypłacić osobie ubezpieczonemu (innym uprawnionym) świadczenie w wysokości określonego % wskazanej w umowie ubezpiczenia tzw. sumy ubezpieczenia (świadczenie). Nie zawsze jednak ubezpieczyciel wywiązuje się ze swojego obowiązku.

Zasady przyjmowania wniosków

Złożyłeś już reklamację bezpośrednio do podmiotu rynku finansowego? Została ona odrzucona? Zobacz jak Rzecznik Finansowy może Ci pomóc w ramach postępowania interwencyjnego lub polubownego. Czym różnią się te tryby działania pokazuje schemat.

Chcę złożyć bezpłatny wniosek o przeprowadzenie interwencji przez Rzecznika Finansowego

Chcę złożyć wniosek (wymaga opłaty) o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym

Mój spór jest rozstrzygany przez sąd i chcę złożyć wniosek o tzw. istotny pogląd

Dochodzenie odszkodowań ubezpieczenie grupowe, pracownicze, umowa ubezpieczenia, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, zakład ubezpieczeń, odszkodowanie za zgon ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego, uposażony, świadczenie, odmowa wypłaty odszkodowania

1 / 1