Ubezpieczenie kredytu bankowego (pożyczki)

Specjalizacja kancelarii to dochodzenie świadczeń
z tytułu umowy ubezpieczenia kredytu bankowego/pożyczki (umowy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy).

Zapewniamy analizę i wybór najtańszego sposobu dochodzenia odszkodowań. Dochodzenie roszczeń jest zawsze dostosowane do oczekiwań i możliwości finansowych klienta. Szybkie i polubowne zakończenie sprawy, bez angażowania sądu jest dla nas priorytetem, dlatego całą naszą uwagę skupiamy na  postępowaniu przedsądowym (reklamacyjne, polubowne).  Kierowanie sprawy na drogę sądową jest ostatecznością.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta (ubezpieczony, uposażony, uprawniony)
w nierównej walce z odmawiającą wypłaty świadczenia, instytucją finansową (ubezpieczyciel, bank). Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia (7 lat w dwóch największych zakładach ubezpieczeń)
a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

 

DARMOWA ANALIZA SPRAWY

Obsługujemy klientów z całej Polski.


Bardzo często zawarcie umowy kredytu (pożyczki) wiąże się
z obowiązkiem przystąpienia kredytoiorcy (pożyczkobiorcy) do umowy ubezpieczenia na życie, która jest zabezpieczeniem dla banku spłaty pozostałego po śmierci ubezpieczonego zadłużenia.

Równie często ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia
z tytułu umowy ubezpieczenia a bank nie jest zainteresowany dochodzeniem od niego roszczeń, gdyż zobowiązanymi do spłaty zadłużenia z umowy kredytu (pożyczki) są spadkobiercy ewentualnie inni zobowiązani (np. pozostały kredytobiorca, poręczyciel).  

Jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia, powołuje się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu, przedawnienie, inne, używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz (nie musisz!) - zadzwoń.


Obsługujemy klientów z całej Polski

Opisz swój problem w mailu - odpiszemy


Specjalizacja kancelarii to m.in dochodzenie odszkodowań
z ubezpieczeń bankowych (ubezpieczenie kredytu, pożyczki), grupowych, pracowniczych (umowa ubezpieczenia), reklamacje (odwołanie od decyzji ubezpieczyciela), odszkodowania za zgon (śmierć) ubezpieczonego, dochodzenie roszczeń na rzecz uprawnionych (uposażony, spadkobierca).

Pomagamy uzyskać świadczenie w razie odmowy wypłaty odszkodowania a także doradzamy jak postępować z bankiem.

Zasady przyjmowania wniosków

Złożyłeś już reklamację bezpośrednio do podmiotu rynku finansowego? Została ona odrzucona? Zobacz jak Rzecznik Finansowy może Ci pomóc w ramach postępowania interwencyjnego lub polubownego. Czym różnią się te tryby działania pokazuje schemat.

Chcę złożyć bezpłatny wniosek o przeprowadzenie interwencji przez Rzecznika Finansowego

Chcę złożyć wniosek (wymaga opłaty) o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym

Mój spór jest rozstrzygany przez sąd i chcę złożyć wniosek o tzw. istotny pogląd

Dochodzenie odszkodowań ubezpieczenie grupowe, pracownicze, umowa ubezpieczenia, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, zakład ubezpieczeń, odszkodowanie za zgon ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego, uposażony, świadczenie, odmowa wypłaty odszkodowania

1 / 1