Wyliczenie rezerw na świadczenia pracownicze

Kancelaria współpracuje z biurem doradztwa aktuarialnego oraz specjalistą z zakresu nauk ścisłych (matematyka, fizyka, matematyka w bankowości i finansach)

Wyliczenie rezerw  na świadczenia pracownicze w oparciu
o przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładające na pracodawcę (przedsiębiorce) okreslone obowiązki względem pracownika (np.: odprawy emerytalne i rentowe, inne świadczenia obowiązkowe - przy użyciu modeli matematycznych.

Zasady przyjmowania wniosków

Złożyłeś już reklamację bezpośrednio do podmiotu rynku finansowego? Została ona odrzucona? Zobacz jak Rzecznik Finansowy może Ci pomóc w ramach postępowania interwencyjnego lub polubownego. Czym różnią się te tryby działania pokazuje schemat.

Chcę złożyć bezpłatny wniosek o przeprowadzenie interwencji przez Rzecznika Finansowego

Chcę złożyć wniosek (wymaga opłaty) o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym

Mój spór jest rozstrzygany przez sąd i chcę złożyć wniosek o tzw. istotny pogląd

Dochodzenie odszkodowań ubezpieczenie grupowe, pracownicze, umowa ubezpieczenia, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, zakład ubezpieczeń, odszkodowanie za zgon ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego, uposażony, świadczenie, odmowa wypłaty odszkodowania

1 / 1