Błąd diagnostyczny

Dochodzenie odszkodowania/zadośćuczynienia za błąd diagnostyczny.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse, pacjenta w nierównej walce ze szpitalem, lekarzem czy ubezpieczycielem. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń odszkodowawczych
z umów ubezpieczenia  a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie) za błędy lekarskie.


Błąd diagnostyczny powstaje na początku procesu leczniczego, na etapie stawiania diagnozy.
Błąd diagnostyczny polega na stwierdzeniu przez lekarza choroby nieistniejącej (pacjent jest zdrowy), bądź na nierozpoznaniu choroby istniejącej (pacjent jest chory) bądź na rozpoznaniu choroby innej niż ta, na która faktycznie cierpi pacjent.
Błąd diagnostyczny spowodowany jest m.in. nierzetelnie przeprowadzonym wywiadem medycznym, nieprawidłowym zbadaniem pacjenta, niewykonaniem badań dodatkowych (specjalistycznych), niepoprawna analiza wyników zleconych badań.

Błąd diagnostyczny

Zasady przyjmowania wniosków

Złożyłeś już reklamację bezpośrednio do podmiotu rynku finansowego? Została ona odrzucona? Zobacz jak Rzecznik Finansowy może Ci pomóc w ramach postępowania interwencyjnego lub polubownego. Czym różnią się te tryby działania pokazuje schemat.

Chcę złożyć bezpłatny wniosek o przeprowadzenie interwencji przez Rzecznika Finansowego

Chcę złożyć wniosek (wymaga opłaty) o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym

Mój spór jest rozstrzygany przez sąd i chcę złożyć wniosek o tzw. istotny pogląd

Dochodzenie odszkodowań ubezpieczenie grupowe, pracownicze, umowa ubezpieczenia, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, zakład ubezpieczeń, odszkodowanie za zgon ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego, uposażony, świadczenie, odmowa wypłaty odszkodowania

1 / 1