Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Wypadek komunikacyjny

Dochodzenie odszkodowań – wypadek komunikacyjny, dochodzenie odszkodowania – wypadek drogowy, wypadek drogowy odszkodowanie, dochodzenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie, śmierć, kalectwo, wypadek samochodowy, sprawca, odszkodowanie od sprawcy szkody

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta, pacjenta i pracownika w nierównej walce z ubezpieczycielem, szpitalem czy pracodawcą.
Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie)

Sprawca wypadku drogowego ponosi wobec poszkodowanego odpowiedzialność cywilną (również wobec członków jego najbliższej rodziny). Odpowiedzialność ta jest co do zasady ubezpieczona i związana z posiadaniem pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie to, chroni majątek sprawcy przed roszczeniami osób poszkodowanych. Tak więc najczęściej to Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłaty poszkodowanym odszkodowania oraz zadośćuczynienia.
Jeżeli ubezpieczyciel odmawia przyjęcia odpowidzialności i wypłaty świadczeń albo zaniża jego wartość – skontaktuj się z nami.

kontakt

Szkoda na osobie – wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny – Uszczerbek jaki poszkodowany może ponieść na dobrach osobistych w wypadku drogowym ma dwojaki charakter: majątkowy i niemajątkowy

Świadczenia dla poszkodowanego

ODSZKODOWANIE w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Powyższe oznacza, że naprawienie szkody obejmuje

  • rzeczywistą stratę (damnum emergens) 
  • utracone korzyści (lucrum cessans)

RENTA (ma charakter odszkodowawczy) Jeżeli poszkodowany:

  • utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej (co do zasady ma wyrównać różnicę pomiędzy zarobkiem jaki poszkodowany mógłby uzyskać gdyby nie wypadek a świadczeniami jakie posiada po wypadku (ZUS))
  • jeżeli zwiększyły się jego potrzeby (np.: wydatki na leczenie, opiekę, rehabilitację itp.) lub
  • zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość (przerwana ścieżka kariery zawodowej, brak perspektyw)

może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

ZADOŚĆUCZYNIENIE (za krzywdę czyli za szkodę niemajątkową np.: ból, cierpienie fizyczne i psychiczne) poszkodowanemu powinna zostać przyznana odpowiednia suma tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Świadczenia dla osób związanych z poszkodowanym:

KOSZT POGRZEBU

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia

i pogrzebu temu, kto je poniósł.

RENTA

Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny a także inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie

i stale dostarczał środków utrzymania, mogą żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty.

ODSZKODOWANIE

Stosowne odszkodowanie może zostać przyznane najbliższym członkom rodziny zmarłego, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

ZADOŚĆUCZYNIENIE

Najbliższym członkom rodziny zmarłego może zostać przyznana odpowiednia suma tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Szkoda na mieniu – wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny – Uczestnicząc w wypadku drogowym, uszkodzeniu może ulec Twój samochód.

Koncentrując się na typowych szkodach komunikacyjnych należy stwierdzić, że najczęściej chodzić będzie o uszkodzenia samochodu (innego pojazdu mechanicznego). W przypadku szkody komunikacyjnej stratą będą:

  • koszty poniesione przez poszkodowanego np.:

– na naprawę samochodu lub nabycie innego porównywalnego pojazdu,

– na badanie techniczne

– na wynajem pojazdu zastępczego,

– przewożony bagaż

  • utracone na skutek zniszczenia pojazdu korzyści np.:

– utracony przez taksówkarza zarobek.

Należy pamiętać, że szkody komunikacyjne to także inne szkody np.:

posesji (budynki, domy, garaże, ogrodzenia itp.)

wypadek komunikacyjny
Dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia