Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Reklamacja (odwołanie od decyzji ubezpieczyciela)

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia? Powołuje się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu? przedawnienie, inne? Używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz? Nie musisz – zadzwoń. Do zakresy usług należy również reklamacja (odwołanie od decyzji ubezpieczyciela).

Zajmujemy się najbardziej wymagającymi i skomplikowanymi sprawami, które wymagają szczególnego podejścia i zaawansowanej wiedzy.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta (ubezpieczony, uposażony, uprawniony) w nierównej walce z odmawiającą wypłaty świadczenia, instytucją finansową (ubezpieczyciel, bank). Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia (7 lat w dwóch największych zakładach ubezpieczeń) a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

Reklamacja (odwołanie od decyzji ubezpieczyciela) – Zapewniamy analizę i wybór najtańszego sposobu dochodzenia odszkodowań. Dochodzenie roszczeń jest zawsze dostosowane do oczekiwań i możliwości finansowych klienta. Szybkie i polubowne zakończenie sprawy bez angażowania sądu jest dla nas priorytetem dlatego całą uwagę skupiamy na  postępowaniu przedsądowym (reklamacyjne, polubowne).  Kierowanie sprawy na drogę sądową jest ostatecznością.

OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

DARMOWA ANALIZA SPRAWY

Opisz swój problem w mailu – odpiszemy

Ubezpieczony, często taki który od lat opłaca składki ubezpieczeniowe, zgłaszając się do ubezpieczyciela, dowiaduje się, że z jakichś powodów, świadczenie mu się nie należy. Dochodząc swoich praw staje naprzeciw firmy, która dysponując środkami oraz szeregiem ekspertów ubezpieczeniowych, zasypuje go argumentacją prawniczą w oparciu o niezrozumiałe OWU (ogólne warunki do umowy ubezpieczenia) uchylając się tym samym od odpowiedzialności. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń z umów ubezpieczenia w tym przed sądem I i II instancji, posiadając gruntowną wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych oraz doskonałej znajomości powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń i szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej – profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenia, odszkodowania, zadośćuczynienia). Mając na uwadze fakt, że nie każdy musi być specjalistą w prawie ubezpieczeń, a wypadki losowe utrudniają samodzielne działanie, pomagamy pokrzywdzonym, reprezentując ich przed instytucjami finansowymi, organami administarcji publicznej i sądami.  Interpretujemy prawo, sporządzamy reklamację, wzywamy do próby ugodowej a w razie konieczności wytaczamy powództwa przed Sądy Powszechne.  


Reklamacja (odwołanie od decyzji ubezpieczyciela)

Reklamacja (odwołanie od decyzji ubezpieczyciela) to środek prawny, służący klientowi podmiotu rynku finansowego. Zarówno samo pojecie  „reklamacja” jak i „klient podmiotu rynku finansowego” a także „podmiot rynku finansowego” zostały efiniowane w ustawie O rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Reklamacja – wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego
Klient podmiotu rynku finansowego to m.in:
a) będącego osobą fizyczną ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia,
b) osobę fizyczną dochodzącą roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r. poz. 1273, 1691, 1844 i 2281) od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Reklamacja (odwołanie od decyzji ubezpieczyciela)to pojęcie obok którego pojawia się podmiot rynku finansowego a zatem konieczne jest jego definiowanie. I tak: Podmiot rynku finansowego to m.in krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń, główny oddział i oddział w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

Reklamacja (odwołanie od decyzji ubezpieczyciela)) może być złożona w każdej jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej klientów. Reklamacja może być złożona: 1) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce, o której mowa w ust. 1; 3) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez podmiot rynku finansowego. Podmiot rynku finansowego zamieszcza w umowie zawieranej
z klientem następujące informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji: 1) miejsce i formę złożenia reklamacji; 2) termin rozpatrzenia reklamacji; 3) sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji.

Po złożeniu przez klienta reklamacji, podmiot rynku finansowego rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. 2.  Odpowiedź, o której mowa w ust. 1, podmiot rynku finansowego może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta. Odpowiedzi, o której mowa w art. 5 ust. 1, należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w art. 6, podmiot rynku finansowego w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją: 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia; 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;  3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W przypadku niedotrzymania terminu określonego w art. 6 ustawy, a w określonych przypadkach terminu określonego w art. 7, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji klienta treść odpowiedzi, o której mowa w art. 5 ust. 1, powinna zawierać również pouczenie o możliwości: odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania; 2) skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje taką możliwość; 3) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego; 4) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie profesjonalnego dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych w tym sporządzania reklamacji (odwołanie od decyji ubezpieczyciela). Profesjonalnie formułujemy roszczenia w oparciu o konketną podstawe prawną oraz określony stan faktyczny. Zwiększamy tym samym szanse na zmiane decyzji ubezpieczyciela. Niewłaściwie sporządzona reklamacja (odowołanie od decyzji ubezpieczyciela) może spowodować negatywne konsekwencje dla klient ubezpieczyciela. Konsekwencje te to nie tylko podtrzymanie decyzji odmownej ale również skutki wynikające z przepisów prawa, zwiększające zakres możliwości działania ubezpieczyciela
w celu uchylenia się od odpowiedzialności. 

Reklamacja odwołanie od decyzji ubezpieczyciela