Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK)

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwane dalej „Biurem”, jest instytucją wykonującą zadania określone w ustawie. Biuro ma osobowość prawną. Siedzibą Biura jest miasto stołeczne Warszawa. Członkami Biura są zakłady ubezpieczeń wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność ubezpieczeniową w grupie obejmującej ubezpieczenie obowiązkowe, o którym mowa w art.4 pkt 1. Zakłady ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1, stają się członkami Biura z dniem uzyskania zezwolen ia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydanego przez organ nadzoru, z zastrzeżeniem ust. 3. Zakłady ubezpieczeń z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykonujące działalność ubezpieczeniową za zezwoleniem właściwego organu państwa, w którym mają siedzibę, stają się członkami Biura z dniem złożenia deklaracji członkowskiej. Przynależność do Biura jest obowiązkowa. Do zadań Biura należy: wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w innych państwach; zawieranie z zag ranicznymi biurami narodowymi umów
o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych oraz o zaspokajaniu roszczeń wynikających z międzynarodowego ruchu pojazdów mechanicznych; organizowanie likwidacji szkód lub bezpośrednia likwidacja szkód spowodowany ch na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą posiadających ważne dokumenty ubezpieczeniowe wystawione przez zagraniczne biura narodowe; organizowanie likwidacji szkód lub bezpośrednia likwidacja szkód spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w państwach, o których mowa w art. 25 ust. 2; określanie zasad i trybu dystrybucji dokumentów ubezpieczeń granicznych, a w szcze gólności ustalanie wzorów tych dokumentów oraz ich ewidencjonowanie; pełnienie funkcji, o której mowa w art. 83 ust. 3, ustalanie i udostępnianie podmiotom określonym w art. 134 danych, o których mowa w art. 133; ustalanie i przekazywanie zakładom ubezpieczeń danych, o których mowa w art. 136. Biuro może powierzać zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wyłącznie członkom Biura.