Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Kancelaria

Dowiedz się więcej o naszej kancelarii

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta , pacjenta i pracownika w nierównej walce z ubezpieczycielem, szpitalem czy pracodawcą. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

Specjalizacja

Kancelaria – Specjalizacja Kancelarii to dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia oraz innch świadczeń z wszelkiego rodzju ubezpieczeń(grupowych/indywidualnych) oraz szeroko rozumianych czynów niedozwolonych (np.: błąd medyczny, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy) oraz kontraktów.</p>


o mnie
</p>

Kanc

elaria – Usługi

Błąd medyczny

Primum non nocere (z łac. „po pierwsze nie szkodzić”) – jedna z naczelnych zasad etycznych w medycynie.
A jeżeli w szpitalu popełniono błąd wyrządzając Ci szkodę?


więcej

Wypadek przy pracy

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładzie pracy. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.


więcej

Wypadek komunikacyjny


więcej

Nowoczesne rolnictwo (dotacje, innowacje ubezpieczenia rolne)

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Poszkodowanemu powinna być przyznana odpowiednia suma tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (ból, cierpienie fizyczne oraz psychiczne). W razie poniesienia uszczerbku majątkowego należne jest stosowne odszkodowanie

Rolnictwo to przede wszystkim sprawna organizacja i odpowiedzialne
gospodarowanie a praca Rolnika to teraz
coś więcej niż uprawa roślin i hodowla zwierząt. To również:

– wypełnianie wniosków

– pozyskiwanie dotacji,

– dochodzenie odszkodowań za zniszczone plony (i nie tylko)

– zatrudnianie pracowników

– podpisywanie umów na produkcję
i dostawy owoców czy warzyw.

– przekazywanie majątku dzieciom

– załatwianie spraw spadkowych


więcej

Grupowe ubezpieczenie (pracownicze) na życie

Pacta sunt servanda (łac. umów należy dotrzymywać) – zasada wyrażająca się
w tym, że podmiot, który zawarł umowę, musi się z niej wywiązać. Nie zawasze jednak ubezpieczyciel pamieta o tej fundamentalnej zasadzie


więcej

Przedsiębiorca, Biznes, Prawo pracy

– Obrót wierzytelnościami
– Pieczęć prewencyjna
– Wyliczenie rezerw na świadczenia pracownicze
– pracownik, pracodawca


więcej
Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach i obowiązującym prawie.