Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy – Dochodzenie odszkodowań za wypadek przy pracy, w pracy, w drodze do pracy, z pracy, odszkodowanie dla pracownika, śmierć pracownika – odszkodowanie od pracodawcy dla poszkodowanego i członków jego rodziny.

Wypadek przy pracy

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta, pacjenta i pracownika w nierównej walce z ubezpieczycielem, szpitalem czy pracodawcą. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie)

Skontaktuj się z nami

W nierównej walce z silniejszymi – pracodawcą lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, często pozostajemy bezsilni. Jestem przekonany, że powrót do zdrowia i normalnego życia to etap, który łatwiej przejść razem. Nikt tego procesu nie ma prawa utrudniać. Dlatego wykształcenie jak i profil działalności kancelarii od początku związałem z pomaganiem pokrzywdzonym osobom.

Utrata zdolności zarobkowych (a w skrajnych przypadkach życia) to nie tylko problem poszkodowanego, to również problem i pogorszenie sytuacji życiowej jego rodziny. Dlatego, mając za sobą specjalistyczne wykształcenie zakończone nabyciem tytułu Radcy Prawnego oraz Starszego Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, wspieram pracowników i ich rodziny w drodze do uzyskania wszelkich należnych świadczeń z tytułu wypadku przy pracy w szczególności odszkodowania i zadośćuczynienia od pracodawcy, mających na celu wyrównanie poniesionych uszczerbków.

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy:

 • Zasiłek chorobowy
 • Świadczenie rehabilitacyjne
 • Zasiłek wyrównawczy
 • Jednorazowe odszkodowanie
 • Jednorazowe odszkodowanie-dla rodziny
 • Renta z tytułu niezdolności do pracy
 • Renta szkoleniowa
 • Renta rodzinna
 • Dodatek do renty rodzinnej
 • Dodatek pielęgnacyjny
 • Pokrycie kosztów leczenia
 • Odszkodowanie od pracodawcy
 • Inne roszczenia

Art. 3 ust. 1, 2 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych –

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

1) w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;

3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

(…) Więcej iinformacji art. 3 ust. 3, 6 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz w innych stosownych przepisach.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach i obowiązującym prawie.

 

wypadek przy pracy