Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Odmowa przyznania świadczenia z ubezpieczenia

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia z ubezpieczenia? powołuje się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu, przedawnienie, inne? Używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz? Nie musisz – zadzwoń. Odmowa przyznania świadczenia z ubezpieczenia.

Zajmujemy się najbardziej wymagającymi i skomplikowanymi sprawami, które wymagają szczególnego podejścia i zaawansowanej wiedzy.

Zapewniamy analizę i wybór najtańszego sposobu dochodzenia odszkodowań. Dochodzenie roszczeń jest zawsze dostosowane do oczekiwań
i możliwości finansowych klienta. Szybkie i polubowne zakończenie sprawy, bez angażowania sądu, jest dla nas priorytetem dlatego całą uwagę skupiamy na postępowaniu przedsądowym (reklamacyjne, polubowne).  Kierowanie sprawy na drogę sądową jest ostatecznością.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta (ubezpieczony, uposażony, uprawniony) w nierównej walce z odmawiającą wypłaty świadczenia, instytucją finansową (ubezpieczyciel, bank). Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia (7 lat w dwóch największych zakladach ubezpieczeń) a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

DARMOWA ANALIZA SPRAWY

Opisz swój problem w mailu – odpiszemy


Ubezpieczony, często taki który od lat opłaca składki ubezpieczeniowe, zgłaszając się do ubezpieczyciela, dowiaduje się, że
z jakichś powodów, świadczenie mu się nie należy. Dochodząc swoich praw staje naprzeciw firmy, która dysponując środkami oraz szeregiem ekspertów ubezpieczeniowych, zasypuje go argumentacją prawniczą w oparciu o niezrozumiałe OWU (ogólne warunki do umowy ubezpieczenia) uchylając się tym samym od odpowiedzialności. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń z umów ubezpieczenia w tym przed sądem I i II instancji, posiadając gruntowną wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych oraz doskonałej znajomości powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń i szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej – profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenia, odszkodowania, zadośćuczynienia). Mając na uwadze fakt, że nie każdy musi być specjalistą w prawie ubezpieczeń, a wypadki losowe utrudniają samodzielne działanie, pomagamy pokrzywdzonym, reprezentując ich przed instytucjami finansowymi, organami administarcji publicznej i sądami.  Interpretujemy prawo, sporządzamy reklamację, wzywamy do próby ugodowej a w razie konieczności wytaczamy powództwa przed Sądy Powszechne.   


Odmowa przyznania świadczenia z ubezpieczenia

Odmowa przyznania świadczenia z ubezpieczenia to zagadnienie ściśle związane z treścią obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień umownych. W ogólnych warunkach do umowy ubezpieczenia należy zwrócić szczególną uwage na ważne (podstawowe) elementy z punktu widzenia ubezpieczonego a dotyczące praw i obowiazków stron tejże umowy. Są to:

  • Przesłanki wypłaty świadczenia
  • Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

W trakcie tzw. postepowania likwidacyjnego, mającego na celu zlikwidowanie szkody i wypłatę świadczenia, pracownik ubezpieczyciela (zakładu ubezpieczeń) tzw. likwidator szkody, podejmuje określone czynności. Czynności te zainicjowane zostają przez zgłoszenie roszczenia/szkody, a ich celem jest zbadanie stanu faktycznego pod kątem obowiązujących przepisów prawa oraz treści zawartej umowy ubezpieczenia (owu). Zwieńczeniem postepowania likwidacyjnego jest decyzja o przyznaniu świadczenia bądź decyzja o odmowie przyznania świadczenia. Z punktu widzenia uprawnionego (ubezpieczony, uposażony, spadkobierca itp.) do żądania przyznania świadczenia kluczowe pozostają wyżej wymienione postanowienia ogólnych warunków (owu). Część z tych postanowień musi zostać zgodnie z zasadą wyrażoną w art 6 Kodeksu cywilnego udowodniona przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczenia, inne zaś przez ubezpieczyciela.  „Art. 6. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”.  W celu przyznania świadczenia należy zbadać czy zostały spełnione przesłanki jego przyznania oraz czy nie wystąpiły okoliczności wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela lub ją ograniczające.

W przypadku wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia przysługuje reklamacja (odwołanie od decyzji ubezpieczyciela) oraz szereg innych środków mających na celu dochodzenie swoich praw. Bardzo często jednak, wytoczenie powództwa (wniesienie pozwu do sądu) okazuje się tym krokiem, który przesądza definitywnie o przysługiwaniu bądź nie, określonego świadczenia z umowy ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach i obowiązującym prawie.

Odmowa przyznania świadczenia z ubezpieczenia.

Odmowa przyznania świadczenia z ubezpieczenia.