Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia


Dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia
Zajmujemy się najbardziej wymagającymi i skomplikowanymi sprawami, które wymagają szczególnego podejścia i zaawansowanej wiedzy.

DARMOWA ANALIZA SPRAWY

Dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia? powołuje się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu, przedawnienie, inne? Używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz? Nie musisz – zadzwoń.

Zapewniamy analizę i wybór najtańszego sposobu dochodzenia odszkodowań. Dochodzenie roszczeń jest zawsze dostosowane do oczekiwań i możliwości finansowych klienta. Szybkie i polubowne zakończenie sprawy, jest dla nas priorytetem dlatego całą uwagę skupiamy na postępowaniu przedsądowym (reklamacyjne, polubowne). Kierowanie sprawy na drogę sądową jest ostatecznością.

Nasza misja

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta (ubezpieczony, uposażony, uprawniony) w nierównej walce z odmawiającą wypłaty świadczenia, instytucją finansową (ubezpieczyciel, bank). Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia (7 lat w dwóch największych zakładach ubezpieczeń) a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

Obsługujemy klientów z całej Polski

Opisz swój problem w mailu – odpiszemy

Ubezpieczony, często taki który od lat opłaca składki ubezpieczeniowe, zgłaszając się do ubezpieczyciela, dowiaduje się, że z jakichś powodów, świadczenie mu się nie należy. Dochodząc swoich praw staje naprzeciw firmy, która dysponując środkami oraz szeregiem ekspertów ubezpieczeniowych, zasypuje go argumentacją prawniczą w oparciu o niezrozumiałe OWU (ogólne warunki do umowy ubezpieczenia) uchylając się tym samym od odpowiedzialności. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń z umów ubezpieczenia w tym przed sądem I i II instancji, posiadając gruntowną wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych oraz doskonałej znajomości powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń i szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej – profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenia, odszkodowania, zadośćuczynienia). Mając na uwadze fakt, że nie każdy musi być specjalistą w prawie ubezpieczeń, a wypadki losowe utrudniają samodzielne działanie, pomagamy pokrzywdzonym, reprezentując ich przed instytucjami finansowymi, organami administracji publicznej i sądami.  Interpretujemy prawo, sporządzamy reklamację, wzywamy do próby ugodowej a w razie konieczności wytaczamy powództwa przed Sądy Powszechne.Dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia.

Dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia staje się czasem koniecznością. Artykuł 805 § 1 kc zawiera definicję umowy ubezpieczenia. Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Na gruncie Kodeksu cywilnego, ubezpieczenia dzielimy na dwie kategorie. Ubezpieczenia majątkowe, dotyczą odpowiedzialności cywilnej lub innego interesu majątkowego. Ubezpieczenia osobowe, dotyczą życia lub następstw nieszczęśliwych wypadków.

Niniejsze opracowanie   przedstawia niektóre kwestie odnoszące się do umowy grupowego ubezpieczenia na życie oraz umów dodatkowych. Umowa ta przewiduje świadczenie dla uposażonych w przypadku śmierci ubezpieczonego. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela może zostać rozszerzony. Dzieje się to, przez zawarcie dodatkowych umów. Umowy te mogą przewidywać dodatkowe świadczenia. I tak np.: w przypadku śmierci ubezpieczonego w szczególnych okolicznościach (nieszczęśliwy wypadek, wypadek przy pracy itp.), śmierć rodzica, śmierć małżonka, urodzenie dziecka, choroba, trwały uszczerbek na zdrowiu (TU) itd.

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)

Przystępując do umowy ubezpieczenia, ubezpieczony własnoręcznym podpisem, składanym na deklaracji przystąpienia, oświadcza, że znane są mu postanowienia ogólnych warunków do umowy ubezpieczenia (OWU). Kluczowe dla ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub jej braku jest treść umowy. Bardzo często najważniejsza z punktu widzenia ubezpieczonego treść umowy ubezpieczenia, nie znajduje się w jednym dokumencie (np. polisa). Elementem stanowiącym integralną część umowy ubezpieczenia są owu. Ogólne warunki ubezpieczenia określają w szczególności rodzaj ubezpieczenia i jego przedmiot, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W owu znajdziemy takie informacje jak przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń. Są tam także ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia.

Bardzo ważne z punktu widzenia przyszłego ubezpieczonego jest faktyczne zapoznanie się z treścią umowy  (owu). Potencjalny klient zakładu ubezpieczeń ale również banku czy innych instytucji nie czyta treści umów. Niemniej jednak, treść umowy ubezpieczenia kształtowana jest jednostronnie a przystępujący do niej klient, nie ma na nią wpływu. Czytając owu staje się co prawda świadomym ale nadal biernym podmiotem stosunku ubezpieczenia. Może do niego przystąpić bądź nie. Doświadczenie pokazuje, że samo faktyczne przeczytanie  umowy ubezpieczenia może nie uchronić od przyszłych komplikacji. To co było jasne dla klienta, dla ubezpieczyciela już takie nie jest. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej gdy ubezpieczony zgłasza swoje roszczenie.

Wykładnia powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także dyrektywy interpretacyjne co do treści zawieranych umów to bardzo szerokie zagadnienia.  Zakłady ubezpieczeń dysponując ogromnymi środkami finansowymi zatrudniają ekspertów ubezpieczeniowych w starciu z którymi przeciętny obywatel nie ma dużych szans powodzenia. Dostając decyzję o odmowie przyznania świadczenia, zasypany zostaje argumentacją prawniczą w oparciu o zapisy OWU.

Odwołanie od decyzji

Dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia co do zasady zaczyna się od wniesienia odwołania od decyzji ubezpieczyciela (reklamacja). Odmowa przyznania odszkodowania zawarta jest w decyzji ubezpieczyciela – decyzji o odmowie przyznania świadczenia. Co do zasady oparta jest ona, na określonym stanie faktycznym oraz jakiejś podstawie prawnej. „Podciągnięcie” stanu faktycznego pod ogólną normę prawną nazywane jest w języku prawniczym subsumpcją. Ubezpieczony, formułując treść swojego odwołania od decyzji ubezpieczyciela, stosunkowo często kieruje sie emocjami. Zawiera w nim treści leżące mu na sercu jednakże nieskuteczne z punktu widzenia prawa. Takie podejście jakkolwiek zrozumiałe z czysto ludzkiego punktu widzenia, nie może zostać uznane za efektywne. Istnieje co prawda instytucja tzw. „drogi wyjątku” (kulancja), która pozwala na przyznanie świadczenia pomimo braku podstawy prawnej. Jest ona jednak stosowana sporadycznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (społecznie/ekonomicznie) i stanowi daleko idący wyjątek od zasady.

Problematyka dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie) jest bardzo szeroka i skomplikowana. Obejmuje zarówno kwestie przepisów prawa prywatnego jak i publicznego, dlatego też dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia warto powierzyć profesjonaliście. Pomoże on przygotować stosowne pismo – odwołanie od decyzji ubezpieczyciela (reklamacja). Rzetelnie poprowadzi proces reklamacyjny a w razie konieczności oceni sytuacje w kwestii wytoczenia ewentualnego powództwa do sądu powszechnego.

Dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa przewidują także stosowne instytucje związane z rynkiem ubezpieczeń a także odrębne procedury, alternatywnych metod dochodzenia roszczeń. Więcej o nich w kolejnych artykułach. Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach i obowiązującym prawie.

Ogólne warunki do umowy ubezpieczenia
Dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela
Dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia