Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia.

Dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia.

Dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia staje się czasem koniecznością. Artykuł 805 § 1 kc zawiera definicję umowy ubezpieczenia. Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Na gruncie Kodeksu cywilnego, ubezpieczenia dzielimy na dwie kategorie. Ubezpieczenia majątkowe, dotyczą odpowiedzialności cywilnej lub innego interesu majątkowego. Ubezpieczenia osobowe, dotyczą życia lub następstw nieszczęśliwych wypadków.

Niniejsze opracowanie   przedstawia niektóre kwestie odnoszące się do umowy grupowego ubezpieczenia na życie oraz umów dodatkowych. Umowa ta przewiduje świadczenie dla uposażonych w przypadku śmierci ubezpieczonego. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela może zostać rozszerzony. Dzieje się to, przez zawarcie dodatkowych umów. Umowy te mogą przewidywać dodatkowe świadczenia. I tak np.: w przypadku śmierci ubezpieczonego w szczególnych okolicznościach (nieszczęśliwy wypadek, wypadek przy pracy itp.), śmierć rodzica, śmierć małżonka, urodzenie dziecka, choroba, trwały uszczerbek na zdrowiu (TU) itd.

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)

Przystępując do umowy ubezpieczenia, ubezpieczony własnoręcznym podpisem, składanym na deklaracji przystąpienia, oświadcza, że znane są mu postanowienia ogólnych warunków do umowy ubezpieczenia (OWU). Kluczowe dla ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub jej braku jest treść umowy. Bardzo często najważniejsza z punktu widzenia ubezpieczonego treść umowy ubezpieczenia, nie znajduje się w jednym dokumencie (np. polisa). Elementem stanowiącym integralną część umowy ubezpieczenia są owu. Ogólne warunki ubezpieczenia określają w szczególności rodzaj ubezpieczenia i jego przedmiot, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W owu znajdziemy takie informacje jak przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń. Są tam także ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia.

Bardzo ważne z punktu widzenia przyszłego ubezpieczonego jest faktyczne zapoznanie się z treścią umowy  (owu). Potencjalny klient zakładu ubezpieczeń ale również banku czy innych instytucji nie czyta treści umów. Niemniej jednak, treść umowy ubezpieczenia kształtowana jest jednostronnie a przystępujcy do niej klient, nie ma na nią wpływu. Czytając owu staje się co prawda świadomym ale nadal biernym podmiotem stosunku ubezpieczenia. Może do niego przystapić bądź nie. Doświadczenie pokazuje, że samo faktyczne przeczytanie  umowy ubezpieczenia może nie uchronić od przyszłych komplikacji. To co było jasne dla klienta, dla ubezpieczyciela już takie nie jest. Do takich sytuacji dochodzi najcześciej gdy ubezpieczony zgłasza swoje roszczenie.

Wykładnia powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także dyrektywy interpretacyjne co do treści zawieranych umów to bardzo szerokie zagadnienia.  Zakłady ubezpieczeń dysponując ogromnymi środkami finansowymi zatrudniają ekspertów ubezpieczeniowych w starciu z kórymi przeciętnyny obywatel nie ma dużych szans powodzenia. Dostając decyzję o odmowie przyznania świadczenia, zasypany zostaje argumentacją prawniczą w oparciu o zapisy OWU. 

Odwołanie od decyzji

Dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia co do zasady zaczyna się od wniesienia odowłania od decyzji ubezpieczyciela (reklamacja). Odmowa przyznania odszkodowania zawarta jest w decyzji ubezpieczyciela – decyzji o odmowie przyznania świadzczenia. Co do zasady oparta jest ona, na określonym stanie faktycznym oraz jakiejś podstawie prawnej. „Podciągnięcie” stanu faktycznego pod ogólną normę prawną nazywane jest w języku prawniczym subsumpcją. Ubezpieczony, formułując treść swojego odowłania od decyzji ubezpieczyciela, stosunkowo często kieruje sie emocjami. Zawiera w nim tresci leżące mu na sercu jednakże nieskuteczne z punktu widzenia prawa. Takie podejście jakkolwiek zrozumiałe z czysto ludzkiego punktu widzenia, nie może zostać uznane za efektywne. Istnieje co prawda instytucja tzw. „drogi wyjatku” (kulancja), która pozwala na przyznanie świadczenia pomimo braku podstawy prawnej. Jest ona jednak stosowana sporadycznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (społecznie/ekonomicznie) i stanowi daleko idący wyjątek od zasady.

Problematyka dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie) jest bardzo szeroka i skomplikowana. Obejmuje zarówno kwestie przepisów prawa prywatnego jak i publicznego, dlatego też dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia warto powierzyć profesjonaliście. Pomoże on przygotować stosowne pismo – odwołanie od decyzji ubezpieczyciela (reklamacja). Rzetelnie poprowadzi proces reklamacyjny a w razie konieczności oceni sytuacje w kwestii wytoczenia ewentualnego powództwa do sądu powszechnego.

Dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa przewidują także stosowne instytucje związane z rynkiem ubezpieczeń a także odrębne procedury, alternatywnych metod dochodzenia roszczeń. Więcej o nich w kolejnych artykułach.