Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Zgon ubezpieczonego

Jeśli ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) odmawia wypłaty świadczenia za zgon ubezpieczonego powołując się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia swojej odpowiedzialności, choroby sprzed początku odpowiedzialności, karencję, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu, przedawnienie, tudzież inne wyłączenia swojej odpowiedzialności, używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz – zadzwoń.

Zgon ubezpieczonego

Zgon ubezpieczonego – Zajmujemy się najbardziej wymagającymi i skomplikowanymi sprawami, które wymagają szczególnego podejścia i zaawansowanej wiedzy.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta, (uposażony, uprawniony) w nierównej walce z ubezpieczycielem (zakładem ubezpieczeń), szpitalem czy pracodawcą. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

Specjalizacja kancelarii to dochodzenie od ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń) świadczeń należnych osobom, pokrzywdzonym odmowną decyzją ubezpieczyciela.

Zgon ubezpieczonego

Przedmiotem ubezpieczenia może być życie ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia może obejmować śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela (zakładu ubezpieczeń).
W przypadku zgonu ubezpieczonego, ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) powinien wypłacić osobie uprawnionej (uposażony, spadkobierca, inny) świadczenie w wysokości określonego % wskazanej w umowie ubezpieczenia tzw. sumy ubezpieczenia (świadczenie). Nie zawsze jednak ubezpieczyciel wywiązuje się ze swojego obowiązku.

Chcesz wyjść z długów? Skontaktuj się z nami!

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach i obowiązującym prawie.

Ubezpieczenie grupowe to umowa zawierana pomiędzy pracodawcą (ubezpieczający) a ubezpieczycielem na rzecz pracownika.

Pracownik przystępując do ubezpieczenia składa oświadzcenie, że zapoznał się z treścią umowy oraz OWU (ogólne warunki do umowy ubezpieczenia) I tu pojawiają się problemy – zdecydowana większość osób nie czyta OWU a ubezpieczyciel to wykorzystuje. OWU to integralna część umowy ubezpieczenia, jednak ich interpretacja nie zawsze musi być taka jaką przedstawia ubezpieczyciel.

Zakład ubezpieczeń zawiera w stosowanych przez siebie OWU informacje dotyczące ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia.

Umowy dodatkowe do ubezpieczenia grupowego

Ubezpieczenia dodatkowe dotyczą pracowników oraz osób im najbliższych. Rozszerzają ochronę ubezpieczeniową

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela może zostać rozszeżony przez zawarcie dodatkowych umów. Umowy te mogą przewidywać dodatkowe świadczenia w przypadku:

– śmierci ubezpieczonego w szczególnych okolicznościach (nieszczęśliwy wypadek)
– śmierć rodzica
– śmierć małżonka
– urodzenie dziecka
– choroba
– operacja
– trwały uszczerbek na zdrowiu (TU)
– inne

 

zgon śmierć ubezpieczonego